Formørkning av kysthavet fører til mindre makroalger og ålegress

Sjøen rundt kysten vår blir stadig mørkere og gir dårligere lysforhold til plantene i Oslofjorden. Dette går spesielt utover de flerårige algene som tang og tare. En ny studie fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) gjort i Ytre Hvaler nasjonalpark og Færder nasjonalpark viser at denne negative trenden er forsterket i Ytre Oslofjord.

Sommeren 2019 tok NIVA i bruk ny teknologi for å undersøke fjæra i Oslofjorden. Ved hjelp av flyvende droner og undervannsdroner ble øyene Akerøya i Ytre Hvaler nasjonalpark og Bolærne i Færder nasjonalpark fotografert og kartlagt. Bakgrunnen for dette prosjektet er en stor bekymring for den økologiske tilstanden i Oslofjorden.

I hele Skandinavia ser vi en økt tilførsel av brunere ferskvann fra elvene til havet. Vannet inneholder et forhøyet nivå av næringssalter, partikler og organisk materiale. Det brune vannet bidrar til nedgang i siktdyp og økt lyssvekking langs kysten vår. Dette er en trend forskere har sett over mange år, og forskerne tror at klimaendringer og økt vannføring i elvene vil kunne føre til enda mer avrenning, brunere vann og ytterligere formørkning av havet i framtiden.

Formørkningen av havet gjør at lyset ikke når de samme dypene som tidligere, og plantene i sjøen får et mindre vekstområde. Viktige områder med tareskog og ålegras har gått tilbake de siste årene, og flere fiskeslag er i ferd med å bli borte. I NIVA sin nye rapport «Undersøkelser på grunt vann – med utprøving av ny teknologi» kan vi lese at nedre voksegrense for makroalger avtar og at ålegressengene krymper i Ytre Hvaler nasjonalpark og Færder nasjonalpark.

Tidligere rapporter viser at på 1950-tallet ble rødalgen fagerving kartlagt på 30 meters dyp, mens i 2019 var algens nederste voksegrense på 17 meters dyp ved Akerøya og 18 meters dyp ved Bolærne. På lik linje ser vi at nedre voksegrense for sukkertare i Ytre Oslofjord i 1950 var på 25 meters dyp, men at den i 2019 var på rundt 10 meters dyp.  Dette indikerer at vannkvaliteten i disse områdene har blitt dårligere sammenlignet med 1950-tallet.

Les hele rapporten «Undersøkelser på grunt vann – med utprøving av ny teknologi» her.

Referanse:

Walday, Mats Gunnar et al. (2021) Frisk Oslofjord. Undersøkelser på grunt vann - med utprøving av ny teknologi. NIVA-rapport;7642.