Hvordan står det til under havoverflaten?

 

Livet under havoverflaten var hovedfokus da forskningsskipet Kristine Bonnevie ble brukt til et åtte dagers forskningstokt i Oslofjorden.

Havforskningsinstituttet gjennomførte toktet for å undersøke biologien i den dype Hvalerrenna og områdene rundt.

I tillegg var to ansatte fra NGU Norges Geologiske Undersøkelse ombord for å kartlegge geologien i områdene.

 

Prøver tatt med forskjellig utstyr

Om bord på Kristine Bonnevie ble det benyttet ROV (fjernstyrt undervannsfarkost med kamera) til å filme havbunnen, grabb for å få prøver av de mindre dyrene som bor nede i mudderet og det ble brukt ulike tråler for å se på dyrene som lever på og over bunnen.

ROV ble brukt til å kartlegge dyreliv og bunnforhold på stasjonene før andre prøver ble tatt. Dette er et viktig verktøy for å registrere sedimenttyper, arter, trålspor, søppel og sårbare naturtyper. På denne måten ble det også sikret at utstyret ikke ødela koraller eller andre sårbare områder.

Ved mange stasjoner ble det tatt prøver med grabb. Når grabben blir sluppet ned åpen, og når den treffer bunnen utløses en lukkemekanisme slik at den "klapper sammen" rundt en bit av bunnen. På denne måten får en opp et utsnitt av bunnen som er uforstyrret. Prøven blir så spylt forsiktig over en sil slik at en får bort gjørmen, og sitter igjen med alle de små dyrene som lever nedgravd i bunnen.

Noen steder ble gjort trålkast med bomtrål. Dette er en liten trål som sklir oppå bunnen, istedenfor å grave seg ned i sidene med trålskjær. Den samler effektivt inn små dyr som lever nær bunnen. I trålen ble det blant annet funnet mange små muslinger og flerbørstemark, samt en stor sjøanemone. I bøtta er det en liten blekksprut. I karet ligger sjømus (oppe til høyre), småfisk (oppe til venstre), brennmanet, reker og krabber.  

Ved en stasjon ble det utført trålkast med reketrål. Dette er en trål som samler større organismer som lever nær bunnen over et større område. 

 

Analyseres

Alle ROV-filmene og prøvene som ble samlet inn under toktet er nå under videre opparbeiding og undersøkelse. Flere resultater vil komme når forskerne er ferdige med å analysere resultatene.

Undersøkelsene ble utført med forskningsskipet Kristine Bonnevie.