Ny rapport peker på utfordrende fremtid for kysttorsken i Oslofjorden

Bunntråling gjennom flere tiår har satt sine dype spor. Samtidig forverres levevilkårene til fiskesamfunnet ytterligere av miljøskadelige utslipp. Nå har en gruppe forskere fra Havforskningsinstituttet laget en slags kriseplan for Oslofjorden som kanskje kan være redningen – et «Krafttak for kysttorsken».

Ifølge Havforskningsinstituttets (HI) nye rapport har bestandene av torskefisker i Indre Skagerak blitt redusert med svimlende 86 prosent de siste 100 årene. Langvarig bunntråling pekes på en av de viktigste påvirkningene. I dag er det nesten bare små- og mellomstore fisk igjen i Oslofjorden, mens større rovfisk som torsk, sei, lyr og hvitting knapt er å finne.

En konsekvens er at det vil være vanskelig å gjenoppbygge bestander av torsk og andre bunnfisk innenfor det gjeldende forvaltningsregimet. Likevel er det glimt av optimisme å spore i den ferske rapporten:

– Økosystemet er endret. Men det er rester igjen av det opprinnelige, som gjør at vi fortsatt kan gjenoppbygge og restaurere. Vi bør gripe denne muligheten nå, sier Even Moland, forsker ved HI, til NRK.

I rapporten peker forfatterne på tre avgjørende faktorer som vil bedre forholdene:

  • Landbruket og kommunene må redusere sine miljøskadelige utslipp til vassdragene på Østlandet og til Oslofjorden.

  • Det er nødvendig med en mer aktiv stedtilpasset fiskeriforvaltning, slik at beskatningen ikke overstiger produksjonsgrunnlaget, og at funksjoner i økosystemet gjenopprettes gjennom restaurering av bred alders- og størrelsessammensetning.

  • Omfanget av tekniske inngrep og utbygginger må reduseres, utslipp av miljøgifter til fjorden må elimineres og eksisterende forekomster av miljøgifter i sjøbunnen bør saneres i henhold til beste tilgjengelig kunnskap.

Last ned hele rapporten hos Havforskningsinstituttet »