Skoleelever på marinbiologisk tokt

Gjennom prosjektet Frisk Oslofjord får elever ved videregående skoler i Østfold og Vestfold mulighet til å være med på gratis forskningstokt på fjorden.

Målet med tilbudet er å lære elevene om fjorden de bor ved: Hvordan tilstanden til Oslofjorden er, hvordan befolkningen rundt fjorden bruker den, og hvordan fjorden kan brukes på en måte som er bærekraftig.

Skolene kan velge mellom to forskjellige undervisningstilbud på båten Ny Vigra III. Det ene er et standardopplegg med et fastlagt innhold på selve båtturen. Dette er et ferdigsydd tokt der elevene får være med på forskjellige metoder for datainnsamling i marine miljøer. 

- Vi gjør noen enkle undersøkelser av vannet i sjøen og gjør bunnskrap med trål. Vi ser litt på dyrelivet, alt fra plankton til fisk, og undersøker menneskenes påvirkning av fjorden. I tillegg ser vi på hvordan teknologi kan hjelpe oss å bli bedre kjent med havbunnen ved hjelp av en ny, avansert sideskanner fra Kongsberg Maritime, forteller Kirsti Eikenes, formidler ved Inspiria science center.

Det andre undervisningopplegget er litt større og tilpasses mer etter hva elevene ønsker av forskningstilnærming. 

 

Elevene får forske

I undervisningsopplegget som kalles «forskningsoppdraget», skal elevene selv definere hva de vil forske på. I forkant må elevene da sette opp en problemstilling, finne ut hvilke data de vil forsøke å innhente og hvilke metoder de vil bruke.

De kan bruke deler av programmet fra et standardtokt, men de kan også legge til noen av disse elementene:

  • ROV: Elevene kan velge å kjøre en ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) for å undersøke bunnforholdene visuelt. ROV kan for eksempel brukes til å se etter fiskeutstyr, søppel og vrak. ROV-en styres med en XBox360-kontroller og har GPS-posisjonering. 
  • Utvidet mikroplastundersøkelse: Større vekt på metode for innsamling, utregninger for å kunne sammenlikne data, fordøyelses -og filtreringsmetoder for å lette analyse av mikroplasttrekk.
  • Utvidet bruk av sonar og sonaranalyser: Vekt på datatolkning og visualisering.
  • Utvidet vannkjemi-del: Større fokus på vannprøver og analyse. Bruk av sensorer og analysesett for å finne innhold av næringssalter og metaller på forskjellige dyp. Om mulig vil vi også teste CO2 -og oksygeninnhold på forskjellige dyp.
  • Geografisk undersøkelse med sidesveipende sonar. Mulige områder for bruk er søk etter forsøpling og spøkelsesteiner eller marin arkeologi / søk etter vrak.
  • Geologiske undersøkelser
  • Observasjon av havpattedyr. En del av elevene utstyres med kikkert for å holde utsikt etter havpattedyr. Steinkobbe og nise er vanlige i Oslofjorden. Andre mer eksotiske gjester kan av og til dukke opp. Det er imidlertid ingen garanti for at man observerer havpattedyr på et tokt.
  • Fugleobservasjon. Fugleliv gir ofte en indikator på andre miljøfaktorer. Ved å observere arter og populasjonsstørrelser kan man vurdere tilstanden til en biotop. Kunnskap om de forskjellige fugleartenes kosthold og levesett er en forutsetning for å kunne gjøre gode vurderinger.

Mer om tilbudet til videregående skoler

Toneangivende forskningsbedrifter for det marine miljøet står bak prosjektet Frisk Oslofjord. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Miljødirektoratet og Vestfold og Østfold fylkeskommuner. Prosjektet medfører et unikt tilbud til videregående skoler i Vestfold og Østfold koordinert av INSPIRIA science center i Sarpsborg. Les mer om Frisk Oslofjord her.

Hele opplegget er gratis, inkludert buss til/fra kai for de skoler som trenger det. De videregående skolene får en tur med båten hver høst, for opptil 45 elever.

Tilbudet startet i 2019, og skal driftes i 3 år. Målet er at tilbudet blir permanent.