Pionér på økologiske grunnkart

Et av formålene med «Frisk Oslofjord» har vært å produsere ny kunnskap som danner grunnlag for framtidig forvaltning av nasjonalparkene.

Område undersøkt med Hugin

Kunnskapsgrunnlaget skal formidles gjennom «økologiske grunnkart». Vårt håp er at ny teknologi vil bidra i videre kartlegging og at disse verktøyene vil ha verdi for videre forvaltning av det marine miljøet i Oslofjorden. «Frisk Oslofjord» og «Marine grunnkart» danner grunnlaget for morgendagens kystkartlegging.

Simrad echo

Hva er «økologiske grunnkart»?

Begrepet «økologiske grunnkart» ble først lansert i Klima og miljødepartementets Meld. St. 14 (2015–2016) «Natur for livet».

De nye økologiske grunnkartene ble definert som en samling «kart-lag» med stedfestet informasjon om naturtyper, arter og landskapstyper som skulle danne et grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning.

Visualiseringsverktøy

Utvikling av ny teknologi

Prosjektet har gjennom nybrottsarbeid med stor forskningsinnsats utviklet ny kartleggings- og overvåkingsteknologi med selvgående undervannsfarkoster for kartlegging på dypt vann og fly-droner for kartlegging på grunt vann.

Teknologien skal nå tas i bruk i flere prosjekter i tillegg til Frisk Oslofjord 2 – blant annet det nasjonale havkartleggingsprogrammet. Metodikken for bruk av fly-droner i grunne farvann utvikles videre i «SeaBee» (https://seabee.no/ – et stort nasjonalt infrastrukturprosjekt).

Resultater

Frisk Oslofjord har vært et pilotprosjekt for utvikling av et marint økologisk sjøkart for deler av Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker. 50 % av arealet i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker er kartlagt og nye kunnskapskart er publisert.

Naturtypekartene viser utbredelse av arter og naturtyper, bølger, strøm, geologi, bunnsedimenter og det marine undervannslandskapet. I tillegg er eksisterende kunnskap systematisert for å øke tilgjengeligheten til kunnskapen og bidra til kunnskapsbasert forvaltning.

 

Drone i fjæra

Utveksling av kunnskap mellom Frisk Oslofjord og «Marine grunnkart i kystsonen» har bidratt til god utvikling og sikrer at kunnskapen blir tilgjengelig videre ved at Frisk Oslofjord kart gjøres tilgjengelig for allmenheten hos GeoNorge.