Brev til landbruksministeren: Etterlyser økt innsats for å bedre miljøet i fjorden

Ordførerne i Færder og Hvaler kommuner, har på vegne av prosjektene Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken, sendt brev til landbruksministeren. De etterlyser økt innsats for å bedre miljøet i Oslofjorden.

I brevet ber ordførerne om et snarlig møte med ministeren, for å presisere den alvorlige miljøsituasjonen og behovet for tiltak.

Bakgrunnen er avrenning fra jordbruksområdene som drenerer til fjorden, og som gjennom flere tiår har bidratt til negativ miljøutvikling og at fiskeressursene forsvinner. Summen av dette er ikke bærekraftig.

- Landbruksdepartementet må ta initiativ til en forsterket innsats for å redusere avrenningen fra jordbruksområder som drenerer til Oslofjorden, understrekes det i brevet.

Se innslag om dette på NRKs distriktsnyheter 16. oktober 2019 her.

 

I brevet foreslås følgende tiltak:

  •  Det må settes i gang en nasjonal aksjon for å redusere tilførslene av næringssalter og jordpartikler til vassdragene og Oslofjorden. Kildene er jordbruksarealene og utslipp fra kommunale ledningsnett, renseanlegg og visse industribedrifter. Siden store deler av Østlandet drenerer til Oslofjorden, må alle områdene oppstrøms delta i en slik aksjon. Nærområdene rundt fjorden kan ikke løse dette problemet alene.

  • Etter at kornproduksjon ble dominerende produksjonsform på Østlandet har transport av næringssalter og jordmasser fra jordbruksarealene og elveerosjon hatt en stor økning. For jordbruksområdene må en friskere Oslofjord derfor innebære at det lages egne forskrifter for jordbruksområder under marin grense som drenerer til fjorden. Disse forskriftene må ha et vesentlig høyere ambisjonsnivå enn det som ligger i dagens planverk. Ingen erosjonsutsatte områder må høstpløyes og det må legges inn permanente vegetasjonsbelter på erosjonsutsatte områder. Husdyrgjødsel må ikke spres utenom vekstsesongen. Det må settes klare tidsfrister for gjennomføring av forskriftenes bestemmelser.

  • I lavlandsområdene drives flere steder en intensiv grønnsakproduksjon. Mange av bekkene som drenerer slike områder viser svært høyt innhold av næringssalter. Også for disse områdene må det innføres forskrifter med tiltak mot uheldig avrenning til fjorden.

 

Se hele brevet til landbruksministeren her (pdf)

 

Om Krafttak for kysttorsken og Frisk Oslofjord

I prosjektene Krafttak for kysttorsken og Frisk Oslofjord er formålet å styrke kunnskapsgrunnlaget om fjorden og å restaurere de viktige fiskeforekomstene. Både fiskeriforvaltning og miljøforvaltningen deltar i arbeidet, og prosjektene har tung faglig støtte fra sentrale forskningsmiljø i Norge; Havforskningsinstituttet, NIVA, Kongsberggruppen og NGU.