Ber kommunene styrke innsatsen for å redde Oslofjorden

Tilstanden til Oslofjorden er svært alvorlig. I et brev til 118 kommuner som ligger i Oslofjordens nedbørfelt, oppfordrer klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til en rekke konkrete tiltak for å redde fjorden.

Over halvparten av Norges befolkning bor i Oslofjordens nedbørfelt, som omfatter totalt hele 118 kommuner. Alle kommunene i nedbørfeltet påvirker Oslofjorden. Regjeringen er i gang med et krafttak for Oslofjorden, og har satt i gang tiltak for å redusere påvirkning fra blant annet avløp og jordbruk. I et brev oppfordrer klima- og miljøministeren kommunene til å styrke innsatsen. Både stat og kommuner har et stort ansvar for å gjennomføre tiltak som ikke bare vil komme Oslofjorden, men områder i hele fjordens nedbørsfelt, til gode.

– Jeg oppfordrer alle kommuner i Oslofjordens nedbørfelt til å delta aktivt, målrettet og effektivt i innsatsen for Oslofjorden. På samme måte skal staten gjennomføre de tiltakene staten har ansvaret for. Alle involverte må bidra. Bare på den måten kan den negative utviklingen i Oslofjorden snus, og vi kan oppnå en ren og rik Oslofjord, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

En ny rapport om status for gjennomføring av tiltak i Oslofjordplanen peker på at det legges ned en betydelig innsats på mange fronter, men at arbeidet med å gjennomføre tiltakene går for sent.

Klima- og miljøministeren har i et brev oppfordret alle kommuner i Oslofjordens nedbørfelt til å:

  • Legge opp til en politisk behandling av tiltakene i kommunen, og jobbe aktivt med å raskt gjennomføre de tiltakene i Oslofjordplanen som kommunen har ansvaret for.
  • Jobbe systematisk med miljøtiltak knyttet særlig til utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse, kantsoner langs vassdrag og tiltak som sikrer vannmiljøet gjennom god arealplanlegging.
  • Starte planleggingen nå for å få på plass nitrogenfjerning fra avløpsvann. Se til gode eksempler på interkommunalt samarbeid.
  • Sikre en strengere praktisering av byggeforbudet i strandsonen, og jobbe med å fjerne ulovlige stengsler som hindrer allmennhetens tilgang til strandsonen.
  • Etablere rutiner for å sikre viktige naturforekomster i sjø, samt få oversikt over antall inngrep som går utover marine naturtyper.

Brevet er i sin helhet tilgjengelig her.