For mye nitrogen i Ytre Oslofjord – fastholder behov for kutt

Ny oppdatert rapport konkluderer med at Ytre Oslofjord mottar mye mer nitrogen enn den tåler, og at landbruk og avløp er de største kildene.

Rapporten er en oppdatert utgave av en rapport fra i fjor om tilførsel av nitrogen til Ytre Oslofjord, og er laget av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Les mer om rapporten her.

Oppdateringen var nødvendig fordi fjorårets rapport underestimerte hvor mye nitrogen som ble sluppet ut i Ytre Oslofjord tidlig på 1990-tallet, noe som ga et for høyt anslag på veksten i tilførsel siden den gang.

Tiltak trengs

Den oppdaterte rapporten fastholder at de kystnære områdene av Ytre Oslofjord inneholder mer nitrogen enn fastsatte grenseverdier. Blant konsekvensene er at algeveksten påvirkes negativt, slik at oppvekstområder for fisk og smådyr blir borte.

Øvrige konklusjoner i rapporten er at mengden nitrogen har økt med mellom fem og syv ganger på drøyt 100 år, og at tilførslene skyldes Norges egne utslipp og ikke kyststrømmen fra andre land, slik man tidligere har trodd.

Tareskog og ålegress er i sterk tilbakegang, og fortrenges av trådformede grønnalger kalt lurv. Oksygensvinn er målt så langt ut som i de åpne vannmassene i Breiangen, der vannutskiftningen er stor og man skulle forvente gode forhold. Noen områder av fjorden er mer belastet enn andre. Tross variasjonen har hele Ytre Oslofjord et problem med for mye nitrogen.