Bøndene vil jobbe for mindre avrenning

Avrenning fra jordbruket er et stort miljøproblem i Oslofjorden. Nylig møttes Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet for å se på hvordan man sammen kan jobbe for å redusere dette.

– Vi må fortsette å få lov til å jobbe målrettet mot avrenning, sier fylkesleder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud til Norges Bondelag sine hjemmesider.

Les hele saken her.

På møtet var representanter fra Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og fylkesråd for Klima og miljø i Viken fylkeskommune.

Avrenning oppstår når jord vaskes vekk fra jordoverflaten når det regner. Dette er et stort miljøproblem, fordi dette havner i elvene og senere ut i innsjøer og havet. Avrenning tapper dyrket mark for god jord, og næringsstoffer som nitrogen og fosfor bidrar til at det blir større planteproduksjon i ferskvann og i sjøen. Dette regnes som et stort miljøproblem, fordi det blir stor oppblomstring av alger.

- Norske bønder gjør allerede en god jobb med tanke på avrenning. Ingen bønder er tjent med avrenning av verdifulle næringsstoffer. Det er veldig viktig at vi får tiltak som er agronomisk fornuftig, og som bonden ser nytten av, sier Egil Chr. Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Under møtet opplyste han til de fremmøtte at all arealbruk har en avrenning, både fra skog og dyrka mark. Og at det tar tid å endre praksis på gårdsnivå. Det innebærer både store investeringer og en forandring i driftsopplegget.

Rammen for regionale miiljøtilskudd økte med 185 millioner kroner for 2023. 70 av disse millioner kroner er øremerket mindre avrenning til Oslofjorden.

Her i Norge jobber Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og bøndene sammen for å kontrollere dette miljøproblemet, og siden 1980-tallet har avrenning til flere vassdrag og sjøer på Østlandet blitt betydelig redusert.

- Mitt budskap til regjeringen er at landbruket har jobbet med gode tiltak for å hindre avrenning i mange år, og tiltakene fungerer godt. Det er viktig at vi fortsetter og får lov til å jobbe målrettet med avrenning i Oslofjorden. Til dette trengs det også betydelige midler – gjerne øremerket – til avrenning. På denne måten kan vi få med oss flere på laget, sier bondelagsleder Ole-Kristian Bergerud.