Ny handlingsplan skal redde truede naturtyper rundt Oslofjorden

Miljødirektoratet har laget en handlingsplan for å redde fire utvalgte naturtyper som finnes rundt Oslofjorden. Arbeidet har allerede startet flere steder denne sommeren.

– De fire naturtypene som i dag får nye og reviderte handlingsplaner er viktige leveområder for artsmangfold og trua arter i Norge, og bidrar samtidig med karbonlagring. Det er bra at det nå kommer på plass nye og reviderte handlingsplaner med konkrete tiltak for langsiktig varetaking, og restaurering av disse verdifulle naturtypene. Tap av natur er en like stor utfordring som klimaendringene, og de to henger tett sammen. Ordningen med utvalgte naturtyper sikrer at styresmaktene må ta særskilte hensyn til denne naturen i samband med utbygging, arealplanlegging eller annen forvaltning, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Handlingsplanen skal sikre forholdene for grunnlendt kalkmark, som finnes innenfor svabergene som brukes til badeplasser på sommeren. I tillegg skal naturtypene slåttemark, slåttemyr og kystlynghei sikres i den nye handlingsplanen fra Miljødirektoratet.

Det betyr at halvparten av Norges åtte utvalgte naturtyper har oppdaterte handlingsplaner som skal vare i perioden 2023-2037. Handlingsplanene bygger på erfaringer fra tidligere planperiode, med skjøtsel som slått og lyngbrenning som hovedtiltak.

– Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone finnes bare i en smal sone langs kysten sør i Norge, men denne naturtypen er hjemmet til hundrevis av nær trua og trua arter. Nå er det viktig at kommunene, statsforvaltaren og andre forvaltingsstyresmakter setter seg inn i handlingsplanen og følger opp tiltakene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Noen av de viktigste tiltakene for å redde naturtypene er å fjerne de uønskede plantene som finnes i nærheten. Noen steder er det nødvendig med hogst, mens andre steder kan det være nødvendig å dekke til marka med presenning for å hindre at fremmede arter får lys.

– Naturavtalen forplikter oss til å stanse tapet av trua artar. Sørger vi for å ta vare på disse naturtypene, betyr det at leveområdene for mange trua arter blir bevarte – og dette er den viktigeste forutsetningen for å ta vare på artsmangfoldet, sier Hambro.