Innsatsen for Oslofjorden er styrket – men lenge til viktig mål er nådd

Ny rapport fra Miljødirektoratet viser at engasjementet og innsatsen for å redde Oslofjorden har økt, og jobben med å redusere utslipp fra jordbruk og avløp er trappet opp. Men miljømålene som er satt for fjorden er langt unna å bli nådd.

Les mer på Miljødirektoratets hjemmesider.

– Det er nå en styrket innsats for å redusere tilførsel av blant annet nitrogen og fosfor fra jordbruk og avløp. Det er likevel et stort gap mellom dagens miljøtilstand i Oslofjorden og målene som er satt i Oslofjordplanen, og det vil kreve mange års innsats før alle nødvendige tiltak er gjennomført, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Over ett år etter at en femårsplan for å bedre miljøet i Oslofjorden ble lagt fram av regjeringen, har Miljødirektoratet, sammen med statsforvalterne på begge sider av fjorden, gjort en evaluering av innsatsen så langt.

Oslofjordplanen inneholder 63 konkrete tiltak, og 19 kunnskapstiltak. Rapporten viser at mange av planens tiltak er påbegynt, men få er ferdigstilt.

Trengs skjerpede miljøkrav i flere fylker

Det er satt av 70 millioner kroner ekstra i tilskuddsmidler til bøndene det første året av Oslofjordplanen, blant annet for å redusere avrenning til fjorden av fosfor, nitrogen, jordpartikler og organisk stoff fra jordbruket. Utover dette pågår det et arbeid hos statsforvalteren i Viken om blant annet å skjerpe krav til å redusere høstpløying på kornarealer, slik at færre skadelige næringsstoffer og jordpartikler renner ut i elver og .

– Siden både Innlandet, Vestfold og Telemark også bidrar til å forurense Oslofjorden, er det viktig at de også vedtar skjerpede miljøkrav om redusert høstpløying, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Videre understreker hun at det er viktig at et pågående arbeid med å endre gjødselvareforskriften fullføres, slik at avrenning av blant annet husdyrgjødsel til elver, vann og til fjorden blir strengere regulert.

– Lite har rukket å skje i praksis

Det er gitt tydelige signaler om at kommuner med avløpsutslipp til Ytre Oslofjord må forberede seg på krav om nitrogenfjerning. I tillegg vil eksisterende krav i regelverket for utslipp av kommunalt bli strengere håndhevet av statsforvalterne i tiden fremover. Det samme gjelder avløpsvann fra spredt bebyggelse, både ved å gjennomføre flere tilsyn, og ved å revidere tillatelser til utslipp.

– Signalene peker i riktig retning for å få ned tilførsler fra jordbruk og avløp til Oslofjorden. Samtidig vil avløpsrensing ta lang tid å få på plass, og innen jordbruk kreves det at gode intensjoner omsettes til handling før vi kan si at utviklingen er på riktig vei, sier miljødirektør Ellen Hambro.