Øker trykket i arbeidet for Oslofjorden

Livet i Oslofjorden er sterkt truet. Onsdag 12. april møtes Oslofjordrådet til ekstraordinært møte for fremdrift i arbeidet for å redde fjorden. – Vi redder ikke Oslofjorden hvis ikke alle bidrar, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Oslofjordrådet ble etablert høsten 2021 for å sikre oppfølging av tiltaksplanen for Oslofjorden. Rådet består av klima- og miljøministeren, landbruksministeren og andre berørte ministere, berørte ordførere og fylkesordførere, statsforvaltere, Bondelaget, Fiskarlaget og Oslofjordens Friluftsråd. Målet med det ekstraordinære møtet på Krosser Gård på Ås i Viken er styrket innsats for Oslofjorden fra alle berørte sektorer.

Bøndene har en nøkkelrolle i å bedre miljøet i Oslofjorden. Her på Krosser gård ser vi tydelig hvor mye som kan gjøres på gårdene for å stanse avrenning til fjorden, sier Espen Barth Eide i en pressemelding på Regjeringen.no.

Innsatsen vi ser her viser at bønder arbeider godt og systematisk med miljøtiltak. Oslofjordområdet er viktig for norsk kornproduksjon og matberedskap. Jeg er derfor opptatt av at vi må finne gode løsninger som ivaretar både matproduksjon og miljø. I jordbruksoppgjøret i fjor satte vi av rekordstore summer til klima og miljø. Miljøtiltak vil bli høyt prioritert også i årets oppgjør. Det er viktige bidrag for å gjøre Oslofjorden renere, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Fra januar i år har deler av Viken vært omfattet av regionale krav fra statsforvalter om redusert høstpløying.

Jeg er utålmodig etter å få på plass denne typen tiltak i hele nedbørsfeltet rundt Oslofjorden, sier Eide. - Dette forutsetter at Innlandet, Vestfold og Telemark samt resterende deler av Oslo og Viken også utarbeider den typen regionale miljøkrav til jordbruket som stilles i denne delen av Viken. Først da sikrer vi at forurensningen fra hele nedbørfeltet reduseres.

Alle kommunene må ta ballen

En annen av de virkelig store kildene til forurensning av fjorden er kommunalt avløpsvann og kloakk. For snart et år siden fikk alle kommunene i Oslofjordens nedbørsområde beskjed om å forberede seg på krav om moderne rensing med nitrogenfjerning I tillegg må mange kommuner investere for å hente inn et stort generelt vedlikeholdsetterslep.

Flere kommuner har tatt dette innover seg og samarbeider om moderne, felles avløpsrensing som svarer på nødropene fra fjorden. Nå må de resterende ta ballen, heller før enn senere, sier Eide.

Eide avviser at staten kommer til å dekke investeringskostnadene i moderne renseanlegg over statsbudsjettet:

Staten setter krav og bidrar med midler til planlegging og tilrettelegging, men selve avløpsrensingen skal betales av kommunene. Det ville være veldig feil å velte disse kostnadene over på andre skattebetalere.  Det bryter med prinsippet om at forurenser betaler, og vil også innebære at folk helt andre steder i landet som har betalt for egen avløpsrensing skal være med å betale for avløpsrensingen til folk rundt Oslofjorden, sier Eide.

Styrket satsing på fiskeriene

I tillegg til arbeidet med landbruk og kommunale avløp vil regjeringen ta fatt i den tredje store påvirkeren - fiskeri.

En ren og rik fjord er også viktig for fiskeriene. Fra regjeringens side er dette et fellesprosjekt. Alle må bidra og det skal også fiskeriene gjøre, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Vidar Ulriksen

Oslofjorden vil bli mye raskere frisk om vi nå tar et krafttak for å bygge opp igjen fiskebestandene og livet på bunnen, i tillegg til tiltakene innen avløp og landbruk, sier Eide.